IMASPRO 7.5 EW

IMASPRO 7.5 EW

Листен, селективен, системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишните житни плевели при житни култури /пшеница и ечемик/.

social position