SMERCH 24 EC

SMERCH 24 EC

Почвен и листен селективен хербицид за борба срещу едногодишни и някои многогодишни ширололистни плевели при редица селскостопански и горски култури.

social position